La informació d'aquesta categoria consta de les nostres directrius per arribar i sortir de la casa de lloguer de vacances. A més, també hem realitzat guies completes anomenades "Arribada i informació de vacances", i hem intentat descriure breument aquestes guies en aquesta part de les PMF.